عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/9/24

اصلاح تصويب نامه شماره 45399/ت16876ك مورخ 1375/5/16

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13 و .65632ت409ه مورخ 1373.11.9) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه‌شماره 1369ه ب مورخ 1375.7.22) تصويب نمودند:
‌عبارت زير به انتهاي بند 2) تصويب‌نامه شماره .45399ت 16876ك مورخ 1375.5.16 اضافه مي‌شود:
"‌حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و‌مقررات جاري كشور مي‌باشد."


روابــــط صریـــــــــح