عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/9/24

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .21115ت 211 ه مورخ 1372.7.8) و با عنايت به بند( 1) ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب 1375.8.22 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود-
‌تصويب‌نامه شماره .16449ت 254ك مورخ 1373.2.10 به شرح زير اصلاح مي‌شود-
1 ـ در ماده (1) عبارت "‌اشخاص ساكن" و تعريف مربوط به آن حذف مي‌شود.
2 ـ متن زير جايگزين تبصره ماده( 2) مي‌شود-
"‌تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساكن( ‌دايم يا موقت) از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور به استثناي موارد‌فوق‌الذكر در محدوده منطقه آزاد معاف مي‌باشند."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه