عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/18

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره .3638‌و1. مورخ 1375.6.26 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)،(6) و(7) قانون ياد شده تصويب نمودند-
‌اصلاحات تقسيماتي زير در استان آذربايجان غربي انجام شود-
‌الف ـ دهستان المهدي به مركزيت شهرك مهدي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان‌هاي قره‌قصاب ـ تازه كند جبل ـ فرخزاد ـ نظام‌آباد و آده منتزع شده از دهستان‌بيگم قلعه تابع بخش مركزي شهرستان نقده و روستاها و مزارع و مكان‌هاي شهرك مهدي ـ درگه ارسخان ـ داش درگه ـ سارال سفلي ـ قلات ـ سارال عليا ـ گره‌قيط ـ ميمند ـ گل ـ ياگارلو ـ زينه‌ور ـ جعفرآباد ـ تلخاب ـ دربسر ـ حيدرآباد و لطف‌الله خان منتزع شده از دهستان حسنلو تابع بخش مركزي شهرستان نقده در‌تابعيت بخش مركزي شهرستان نقده مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.
ب ـ بخش محمديار به مركزيت شهر محمديار از تركيب دهستان‌هاي حسنلو و المهدي در تابعيت شهرستان نقده ايجاد و تأسيس شود.
ج ـ روستاهاي قارنا ـ بالقچي ـ بانيرآباد ـ شاوله از دهستان سلدوز منتزع شده و به دهستان بيگم قلعه بخش مركزي شهرستان نقده ملحق شوند.
‌د ـ دهستان هق در تابعيت بخش اشنويه به مركزيت روستاي هق مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان‌هاي صوفيان ـ قاتيان ـ كاني‌رش ـ باب خلادآباد ـ دو رود ـ مامدان ـ ميرآباد ـ هق ـ شيخان ـ تاژان دره ـ بطريان ـ كاني كسيل ـ پي قلعه منتزع شده از دهستان اشنويه جنوبي و روستاها، مزارع و مكان‌هاي بيم‌ضرته ـ كاني سرخ ـ سنگان ـ خورشت ـ پوش‌آباد منتزع شده از دهستان اشنويه شمالي مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.
ه ـ بخش نالوس به مركزيت روستاي نالوس از تركيب دهستان‌هاي اشنويه جنوبي و هق در تابعيت شهرستان نقده ايجاد و تأسيس شود.
‌و ـ شهرستان اشنويه به مركزيت شهر اشنويه از تركيب بخش‌هاي زير در تابعيت استان آذربايجان غربي ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر اشنويه متشكل از دهستان‌هاي اشنويه شمالي و دشت بيل.
2 ـ بخش نالوس.


روابــــط صریـــــــــح