عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود-
‌ماده 10 ـ هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار 000 100) تا يك ميليون 000 000 1) ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه‌محكوم مي‌شود-
‌الف ـ شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.
ب ـ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.
ج ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.
‌د ـ از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غير مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و‌تخريب در اين مناطق.


روابط تنقیحی