عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/28

‌اصلاح بند( 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 4497 ـ 03س6067. ـ 102 مورخ 1375.9.15 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
‌در بند(5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 ـ پس از عبارت "‌وزارت‌دادگستري" عبارت "‌سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور" افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه