عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس "‌طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند، با تمايل به تسهيل حمل و نقل جاده‌اي مسافر و كالا‌بين دو كشور و نيز به صورت ترانزيت از سرزمين‌هاي خود، به شرح زير توافق نمودند:

‌ماده 1 ـ مقررات موافقتنامه حاضر در مورد حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا [...ادامه]

‌ماده 2 ـ از نظر اين موافقتنامه: 1 ـ اصطلاح "‌متصدي حمل و نقل" [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هريك از طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين داخلي خود اجازه تاسيس دفاتر و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ هريك از دو طرف متعاهد هيچ نوع ماليات يا عوارض وارداتي يا صادراتي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ چنانچه متصديان حمل و نقل و رانندگان يك طرف متعاهد ديگر، مقررات عبور [...ادامه]

‌ماده 6 ـ يك كميسيون مشترك مركب از نمايندگان دو طرف متعاهد تشكيل خواهد شد. وظايف [...ادامه]

‌ماده 7 ـ متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مي‌تواند پس از كسب مجوز ساليانه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ طرفهاي متعاهد توافق نمودند حمل و نقل كالا توسط وسايل نقليه بين دو [...ادامه]

‌ماده 9 ـ وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو يك طرف متعاهد نمي‌توانند مسافر و يا [...ادامه]

‌ماده 10 ـ حمل اسلحه، مهمات و تجهيزات نظامي و مواد منفجره بين قلمرو دو طرف [...ادامه]

‌ماده 11 ـ طرفهاي متعاهد كليه اقدامهاي لازم را به منظور تسهيل و تسريع تشريفات گمركي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ پلاك وسايل نقليه و اسناد زير برابر كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها‌منعقد [...ادامه]

‌ماده 13 ـ سوخت داخل مخزنهاي استاندارد وسايل نقليه از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و [...ادامه]

‌ماده 14 ـ قطعه يدكي تعويض شده يا دوباره صادر خواهد شد يا تحت نظارت مقامهاي [...ادامه]

‌ماده 15 ـ هريك از طرفهاي متعاهد بايد وسايل نقليه مورد بهره‌برداري در امر حمل و [...ادامه]

‌ماده 16 ـ پرداختهاي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با حمل و نقل جاده‌اي در چهارچوب [...ادامه]

‌ماده 17 ـ در موارد بروز تصادف، از كار افتادن وسيله نقليه يا مشكلات ديگر، ـ [...ادامه]

‌ماده 18 ـ متصديان حمل و نقل و خدمه وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو يك [...ادامه]

‌ماده 19 ـ مقامهاي صلاحيتدار مسوول اجراي اين موافقتنامه عبارت هستند از- ‌الف ـ [...ادامه]

‌ماده 20 ـ اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي مبني بر تاييد تصويب آن برابر قوانين [...ادامه]