عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و 20) ماده‌به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم