عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/21

‌اصلاح تصويب‌نامه اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان‌

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1292ه ـ ب مورخ 1375.6.3)‌تصويب نمود:
‌در تصويب‌نامه شماره .20813ت 16485ه مورخ 1375.1.21 پس از عبارت "‌دستگاه متبوع" عبارت "‌از محل اعتبار فصل هزينه مربوط يا جابجايي اعتبارات‌با رعايت مباني قانوني" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه