عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 11ـ

مفاد اين موافقتنامه مانع اجراي قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، چندجانبه و دوجانبه‌اي كه از پيش، طرفها بين خود يا با كشورهاي ثالث‌منعقد نموده‌اند، نخواهد شد.