عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9ـ


طرفها به منظور اجراي اين موافقتنامه و بررسي توصيه‌هاي راجع به بهبود همكاريهاي تجاري ـ اقتصادي، كميته مشتركي را تشكيل خواهند‌داد.
‌جلسات كميته مشترك به طور نوبتي حداقل سالي يكبار در پايتختهاي كشورها برگزار خواهد شد.
‌طرفها انجام مشورتهاي فوري را از راههاي مقتضي بنابه درخواست هريك از طرفها، به منظور بررسي مسايل مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اين‌موافقتنامه، ضروري مي‌دانند.