عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7ـ

طرفها در زمينه سرمايه‌گذاري متقابل، يكپارچگي توليدي اقتصاد ملي خود و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري بخشهاي دولتي و غير دولتي اقتصاد را‌در ايجاد مشاركتها، فعاليتهاي توليدي، تجارت و توسعه انواع مختلف خدمات، حمايت خواهند نمود. تنظيم جهات اين همكاري طبق موافقتنامه‌جداگانه راجع به حمايت و تضمين سرمايه‌گذاريهاي متقابل انجام خواهد شد.