عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4ـ

هيچ يك از طرفها نبايد در مورد محصولات طرفهاي ديگر، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير‌كشورها اخذ كند. قيمت كالا و خدمات مورد مبادله متقابل براساس قيمتهاي جهاني خواهد بود. شرايط مبادلات براساس توافقهاي دوجانبه مشخص‌خواهد شد.