عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15094
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/3
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/14

تصويب نامه راجع به فروش خدمات آماري و انفورماتيكي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 54489 مورخ 1374.4.7 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده(70) قانون وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود: ‌وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به فروش خدمات آماري و انفورماتيكي به شرح جدول زير اقدام و وجوه حال را به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز كند.(صد درصد 100%) وجوه واريز شده فوق در اختيار وزارت مذكور قرار مي‌گيرد تا براي انجام هزينه‌هاي مربوط به ارائه خدمات ياد شده به مصرف ‌برسد.
>‌جدول ـ تصويب‌نامه‌ها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 144< جدول ص 713
‌تبصره 1 ـ خدمات انتشاراتي بر اساس حداكثر بيست درصد(20%) مازاد بر هزينه‌هاي انجام شده اعمال مي‌شود. ‌تبصره 2 ـ هزينه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي ـ موضوع بندهاي (1 ـ 4) و( 2 ـ 4) قسمت "‌د" جدول بالا ـ شامل تعرفه‌هاي شركت مخابرات به علاوه هزينه‌اطلاعات مورد كاربرد بر اساس نرخ اعلام شده از سوي پايگاه اطلاع‌رساني اصلي است.


روابــــط صریـــــــــح