عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/14

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند "ه" تبصره ( 17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1381ه.ب مورخ 1375.7.28)‌تصويب نمود:
‌ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (ه) تبصره(17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .15531ت 16315ه مورخ 1374.12.28 ـ ‌حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه