عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15085
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/22
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان تامين اجتماعي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/4

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 553/ت16395ه مورخ 1375/1/25

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 4786.405 مورخ 1375.6.6 معاونت حقوق و امور مجلس رييس جمهور، تصويب نمودـ
‌در تصويب‌نامه شماره .553ت 16395ه مورخ 1375.1.25، عبارت "‌قانون استخدام كشوري" به عبارت "‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت" تغيير‌مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه