عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/20

اصلاحيه تصويب نامه شماره 23178/ت14118ه مورخ 1374/3/13

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1301ه ـ ب مورخ 1375.6.24)‌تصويب نمود:
‌در سطر سوم ماده(3) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده(1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.23178ت14118 ه مورخ 1375.3.13) عبارت "‌با كسب نظر از دفتر امور مناطق محروم كشور" حذف مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه