عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15066
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/28
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/7

تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان ماه نشان

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6267 مورخ 1375.6.21 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 7) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
‌الف ـ دهستانهاي غني بيگلو و چايپاره پايين از بخش زنجانرود شهرستان زنجان منتزع شده و به بخش ماه‌نشان همان شهرستان ملحق شود.
ب ـ شهرستان ماه‌نشان به مركزيت شهر ماه‌نشان از تركيب بخش‌هاي زير در تابعيت استان زنجان ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي متشكل از دهستانهاي ماه نشان، قزل گچيلو، اورياد، چايپاره پايين و غني بيگلو.
2 ـ بخش انگوران.