عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15049
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/8
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

تصويب نامه راجع به فروش خدمات آماري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 358 مورخ 1375.1.18 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي و به استناد ماده (70) قانون‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است نسبت به فروش خدمات آماري به شرح پيوست اقدام كند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد.
(‌صد درصد 100%) وجوه واريز شده فوق در اختيار وزارت ياد شده قرار گيرد تا براي انجام هزينه‌هاي مربوط به ارايه خدمات مذكور به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح