عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/7/10

تصويب نامه راجع به انتزاع قسمتي از نقاط جغرافيايي دهستان خبر و الحاق آن به دهستان دهج

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3537 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌نقاط جغرافيايي زير از دهستان خبر بخش مركزي شهرستان شهربابك استان كرمان منتزع شده و به دهستان دهج بخش مركزي همين شهرستان ملحق شوندـ
1 ـ احمدآباد، 2 ـ خيري سفلي، 3 ـ خياري عليا، 4 ـ خياري وسطي، 5 ـ احمدآباد، 6 ـ كهن سبز، 7 ـ دهنو جمعه، 8 ـ عباس‌آباد، 9 ـ درب كهت، 10 ـ ‌حاجي‌آباد، 11 ـ النگ پودونوييه، 12 ـ خادميه، 13 ـ مدوار ارجندن، 14 ـ تركان، 15 ـ مهدي‌آباد، 16 ـ مزرعه جنگل، 17 ـ سينه غاز، 18 ـ درب حمزه،19 ـ زاردوييه، 20 ـ دره‌بلند، 21 ـ ركن‌آباد عليا، 22 ـ قنات نو، 23 ـ دره درب عليا، 24 ـ دره درب سفلي، 25 ـ عزت آباد، 26 ـ درودبند، 27 ـ هاشم‌آباد،28 ـ كهتوبك، 29 ـ كوهسار بالا، 30 ـ كوهسار پايين.