عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

2 ـ

از تركيب روستاها،‌مزارع و مكانهاي اسلام‌آباد شهر بلال ـ شهرك حر ـ جولكي ـ سرجولكي و تلخاب و انتزاع آن از دهستان جايزان شهرستان رامهرمز‌دهستان جولكي به مركزيت روستاي جولكي ايجاد و تأسيس شود.