عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

در اين آيين‌نامه واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روندـ
‌الف ـ تجهيزات انرژي‌بر كه از پس به اختصار تجهيزات ناميده مي‌شودـ كليه وسايل، ماشين‌آلات و كالاهايي كه در بخش‌هاي مختلف اعم از صنعتي، كشاورزي،‌تجاري، خانگي، حمل و نقل، عمومي و غير به كار گرفته مي‌شوند و مصرف‌كننده يا تبديل‌كننده انرژي هستند.
ب ـ سيستم انرژي‌بر كه از اين پس به اختصار سيستم ناميده مي‌شودـ كليه فرآيندهاي توليدي و خدماتي و تأسيسات صنعتي و غير صنعتي كه در آن انرژي‌مصرف، تبديل و يا منتقل مي‌شود.
ج ـ معيارها و مشخصات فنيـ استاندارد مصرف، بازده و شدت انرژي در كليه تجهيزات سيستمها و ساير ويژگيهاي فني آنها كه به نحوي با مصرف انرژي مرتبط‌باشد.
‌د ـ كميتهـ گروهي با شركت نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت صنعتي ذيربط ـ حسب مورد ـ و سازمان‌برنامه و بودجه كه وظيفه تصويب معيارها و مشخصات فني را به عهده خواهد داشت و دبيرخانه آن در وزارت نيرو مستقر خواهد بود.
ه ـ برچسپ مصرف انرژيـ صفحه حاوي اطلاعات مربوط به مصرف انرژي و يا بازده انرژي در هر كالا و مقايسه آن با معيارهاي مصوب كه قابل نصب بر روي‌كالاها باشد.