عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 24 ـ

اين آيين‌نامه و ضمايم آن از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.