عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15030
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/16
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/3/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/26

‌تصويب نامه در خصوص تعيين منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي در دو محدوده جغرافيايي

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.3.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .6563ت 409 ه مورخ 1373.11.9) و در اجراي ماده 14) آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .42890ت15003ك مورخ 1374.3.23) تصويب نمودند:
‌منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي در دو محدوده جغرافيايي با مسئول جداگانه به شرح زير تعيين مي‌شودـ
‌الف ـ منطقه اول كه طبق نقشه شماره يك پيوست داخل تأسيسات بندري بندرانزلي قرار دارد، از شمال و شمال شرقي به تأسيسات نيروي درايي، از شرق به‌خيابان شهيد مصطفي خميني، از جنوب به فلكه غازيان و از غرب به كانال مرداب انزلي محدود است و سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان مسئول اين‌منطقه ويژه اقتصادي تعيين مي‌گردد.
ب ـ منطقه دوم طبق نقشه شماره دو پيوست در زميني به وسعت تقريبي 140 هكتار و در 15 كيلومتري شرق بندر انزلي ايجاد مي‌گردد. اين منطقه از شمال به‌درياي خزر، از شرق به طرح سالم‌سازي دريا در روستاي جفرود، از جنوب به جاده زيبا كنار و از غرب به رودخانه معتمد بكنده محدود است و شركت سهامي‌سرمايه‌گذاري توسعه گيلان به عنوان سازمان مسئول اين منطقه تعيين مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح