عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15028
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/14
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/5/23

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تقدير ازكارمندان نمونه كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

شورايعالي اداري درجلسه مورخ 1375/5/23 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور به منظور شناسايي وتقدير ازکارمندان نمونه که با برخورداري از وجدان کاري عميق ورعايت انضباط اجتماعي وبا تلاش چشمگير وسخت کوشي فوق العاده منشاء خدمات مفيد وارزنده براي دستگاههاي خود وجامعه اداري ميشوند «طرح انتخاب کارمندان نمونه دولت»راباتوجه به اهداف زير تصويب نمود:
ـ تقويت وجدان کاري وانضباط اجتماعي واقتصادي
ـ ارج نهادن به خدمات ارزنده کارمندان متعهد وکارآمد
ـ تشويق وترغيب کارمندان به کوشش وفعاليت بيشتر وارائه خدمات بهتر ومفيدتر به ارباب رجوع
ـ اعتلاي فرهنگ کار درجامعه اداري وايجاد باورهاي مثبت نسبت به کاروکوشش درميان کارمندان
ـ افزايش رضايت شغلي کارمندان وارتقاء بهره وري نيروي انساني
ـ معرفي کارمندان نمونه به عنوان الگوهاي کار وکوشش به مردم به ويژه جامعه اداري.
معيارها يا ويژگيهاي کارمندان نمونه
ويژگيهاي کارمندان نمونه بشرح زير است:
ـ تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران
ـ وجدان کاري
ـ انضباط اداري،اجتماعي واقتصادي
کارداني ومهارت
ـ حسن شهرت
ـ خلاقيت ونوآوري
ـ تلاش درجهت ارتقآ بهره وري
ـ آگاهي ا زمسائل سياسي،اجتماعي وفرهنگي {بويژه درمورد مديران)
ـ تقويت روحيه کار گروهي ومشارکت دادن کارکنان درتصميم گيريهاي سازماني ويژه مديران)
اقدامات اجرايي
1ـ کارمندان نمونه درهردستگاه دولتي،درسه سطح،مديران وسرپرستان، کارشناسان وساير کارمندان انتخاب خواهندشد.
2ـ به منظور انتخاب کارمندان نمونه درهردستگاه دولتي،کميته اي تحت عنوان «کميته انتخاب کارکندان نمونه دستگاه»:که دراين مصوبه به اختصار «کميته دستگاه»ناميده ميشود،با ترکيب زيرتشکيل مي گردد:
ـ معاون اداري وپشتيباني يا عناوين مشابه دستگاه
ـ يکنفر ازمديران به انتخاب مديران همان دستگاه
ـ يکنفر از جموعه کارشناسان وکارمندان به انتخاب آنان
1ـ 2منظور از شدتگاه کليه وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات وشرکتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند که از نظر قانون بودجه ،دستگاه مستقل تلقي ميشوند
3ـ درموقعي که «کميته دستگاه» به منظور انتخاب کارمندان نمونه وزارتخانه ها وگليه موسسات وشرکتهاي وابسته به آن تشکيل جلسه ميدهد رييس موسسه وابسته يانماينده وي با حق راي درکميته حضور خواهد يافت
4ـ نهاد رياست جمهوري وسازمانهاي مستقل تحت نظر مستقيم رييس جمهوري دراين مصوبه مانند وزارتخانه عمل خواهند کرد
5ـ به منظور انتخاب کارمندان نمونه دولت شورايي تحت عنوان «شوراي انتخاب کارمندان نمونه دولت» با ترکيب زيرتشکيل ميگردد
ـ دبيرکل سازمان امور اداري واستخدامي کشور يا يکي از معاونين آن سازمان به عنوان رييس شورا
ـ معاون وزير فرهنگ وارشاد اسلامي
ـ مشاور فرهنگي رييس جمهور
1ـ 5دبيرخانه شوراي مزبور درسازمان امور اداري واستخدامي کشور خواهد بود
6ـ دبيرخانه شورا تمهيدات لازم را جهت معرفي کارمندان نمونه دولت به حضور رياست جمهوري درروز چهارم شهريور روز کارمند)ونيز معرفي آنان به مردم از طريق رسانه هاي گروهي فراهم مي نمايد
7ـ تقدير از کارمندان نمونه دولت به صورتهاي زير خواهدبود:
ـ معرفي به حضور رياست جمهوري واعطاي لوح تقدير
ـ معرفي جهت دريافت نشانهاي عمومي ويا تخصصي به دفتر اعطاي نشانهاي دولتي موضوع مواد 9و12 مصوبه شماره 13334/ت335 ه مورخ 30/8/69 هيئت وزيران محترم وزيران
ـ اعطاي جوايز نقدي ويا غيرنقدي
ـ اعزام به سفرهاي زيارتيـ سياحتي
ـ اعطاي بورسهاي آموزشي داخل ويا خارج از کشور
8ـ تقدير ازکارمندان نمونه دستگاه به صورتهاي زيرخواهدبود:
ـ معرفي به حضور وزير يا بالاترين مقام دستگاه واعطاي لوح تقدير
ـ اعطاي جوايز نقدي ويا غيرنقدي
9ـ اعطاي جوايز وتسهيلات مقرر به کارمندان نمونه فقط دريک سطح مجاز
10ـ کليه کارمندان رسمي يا ثابت ونيز کارمندان پيماني،موقت ويا عناوين مشابه که بطور تمام وقت دردستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اشتغال دارند مشمول مقررات اين مصوبه ميباشند
11ـ دستگاههايي که از طرحهاي خاص جهت انتخاب کارمندان نمونه، براي متصديان مشاغل اختصاصي خود استفاده مينمايند، مشمول مقررات اين مصوبه نيز ميگردند
12ـ سازمان امور اداري واستخدامي کشور ظرف مدت دوماه تعاريف،ضوابط ومصاديق ونيز دستورالعمل اجرايي طرح«انتخاب کارمندان نمونه دولت» را تهيه وبه کليه دستگاههاي مشمول اين مصوبه ابلاغ خواهدنمود.