عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15023
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.8
مصوبه‌‌ شماره 23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/2/15

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد آراء هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي 490)

‌شماره ه‍ـ 18.75. 1375.5.2
‌تاريخـ 75.2.15 شماره دادنامهـ 23 كلاسه پروندهـ 18.75
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري آقاي محقق
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6‌و 13 و19 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 985.74 موضوع شكايت خانم پوران يگانه بطرفيت اداره كار و امور اجتماعي تهران ‌هيات حل‌اختلاف) بخواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي راي معترض عنه بشرح دادنامه شماره 682ـ 74.9.20 قرار دستور موقت دائر بر‌توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر نموده است.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1128.74 موضوع شكايت آقاي علي دهاقين بطرفيت هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي‌بخواسته اعتراض به راي شماره 186ـ 74.10.25 هيات مذكور طي دادنامه شماره 836ـ 74.11.23 قرار صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات‌اجرائي راي شماره 186ـ 74.10.25 تا تعيين تكليف نهائي صادر نموده است.
ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 491.73 و 604.74 موضوع شكايت شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام و آقاي اسفنديار غفراني‌بطرفيت وزارت كار و امور اجتماعي بخواسته صدور دستور موقت بر توقيف عمليات اجرائي موضوع برگ اجرائي بشرح دادنامه شماره347ـ 73.5.31 و 889ـ 74.9.27 چنين راي صادر نموده استـ نظربه اينكه اجراء آراء قطعي مراجع پيش بيني شده در قانون كار با اجراي محاكم‌دادگستري محل مي‌باشد، لذا توقيف عمليات اجرائي ياد شده خارج از صلاحيت ديوان و در صلاحيت محاكم ياد شده مي‌باشد، لذا قرار عدم صلاحيت‌ديوان عدالت اداري صادر مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.