عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌با توجه به صراحت ماده 92 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بخشودگي ماليات برحقوق كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شاغل در‌روستاها و نقاط محروم ‌طبق ليست سازمان برنامه و بودجه) به ميزان 50% و اينك شركتهاي دولتي داراي ماهيت حقوقي متفاوت با وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتي بوده و از مصاديق آنها محسوب نمي‌شود، لذا دادنامه شماره 306ـ 74.3.31 شعبه سوم درخصوص عدم تسري بخشودگي مندرج در‌ماده اصلاحي مذكور به كاركنان شركت دولتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود اين راي طبق ذيل‌ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح