عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15021
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.5
مصوبه‌‌ شماره 195 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/11/28

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سوابق خدمتي مستخدم با واحد دولتي متبوع 470)

‌شماره ه‍ـ 99.71. 1375.1.27
‌تاريخـ 74.11.28 شماره دادنامهـ 195 كلاسه پروندهـ 99.71
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي نادر كرباسچي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 665.70 موضوع شكايت آقاي نادر كرباسچي بطرفيت سازمان آب منطقه‌اي غرب بخواسته احتساب‌سوابق خدمتي و درخواست حقوق معوقه طي دادنامه شماره 44ـ 71.1.24 چنين راي صادر نموده است، شاكي از تاريخ 64.9.2 بمدت 4 سال و 7‌ماه بصورت آماده بخدمت، سپس بازخريد شده ولكن بموجب راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري مجددا" مشغول خدمت و اعاده بكار نشده و طي‌دادخواست تقديمي به شماره فوق الذكر اظهار نموده، شاكي بموجب تعهد كتبي مورخ 69.4.7 و بمنظور شروع بكار از حقوق و مزاياي ايام بيكاري‌صرفنظر نموده، بنا عليهذا و به نحو مطروح نظر باينكه شاكي از حقوق و مزاياي ايام بركناري صرفنظر نموده لذا در اين مورد راي بر رد شكايت صادر‌مي‌گردد و اما راجع به سوابق خدمتي نظر باينكه شعبه هفتم ديوان عدالت اداري نظر به تبرئه شاكي نداده است، بلكه بلحاظ عدم رعايت مقررات راي به‌نقض حكم آماده بخدمت و رسيدگي مجدد داده است و مادام كه رسيدگي مجدد نشود و تكليف زمان آماده بخدمت معين نشده، احتساب سوابق‌وجاهت قانوني ندارد، بناعا" عليهذا و به نحو مطروح در اين مورد قرار رد شكايت صادر مي‌گردد.
بـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 666.70 موضوع شكايت آقاي عليرضا فيضي بطرفيت سازمان آب منطقه‌اي غرب باختران ‌شركت آب‌منطقه‌اي غرب) بخواسته احتساب سوابق خدمتي و درخواست حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 46 مورخ 71.2.7 چنين راي صادر نموده استـ ‌نظر باينكه پس از نقض و ابطال احكام آماده بخدمت و بازخريدي شاكي توسط اين شعبه نامبرده بدون محكوميت اعاده بخدمت گرديده است و در‌سوابق نامبرده نيز به هيچگونه اتهامي اشاره نگرديده و اعاده به خدمت نامبرده بدون محكوميت بعدي جز حمل بر برائت محمل ديگري نمي‌تواند‌داشته باشد، و چون نامبرده كتبا" اعلام داشته در صورت اشتغال مجدد ادعاي هيچگونه حقوق و مزاياي مدت عدم اشتغال ننمايد اين تعهد مربوط به‌جنبه مالي مي‌باشد اما احتساب مدت آمادگي بخدمت و بازخريدي منقوضه در شعبه 7 اين ديوان جزء سنوات خدمتي بازنشستگي نامبرده منع قانوني‌ندارد، لذا شكايت شاكي در قسمت اول خواسته‌اش ‌احتساب سنوات خدمت) وارد تشخيص و حكم به احتساب ايام آمادگي خدمت و ايام بازخريدي‌صادر و اعلام مي‌گردد و اما در قسمت دوم خواسته ‌پرداخت حقوق و مزاياي معوقه آن ايام) به علت تعهد كتبي نامبرده و اسقاط حقوق و مزاياي مدت‌مذكور شكايت شاكي محكوم به رد است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.