عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15021
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/5
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/25

اصلاحيه تصويب نامه جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1281 ه ـ ب مورخ 1375.5.8)‌تصويب نمود:
‌عبارت "‌و مجرب" از سطر سوم تصويب‌نامه شماره .23347ت 215 ه مورخ 1373.6.12 حذف مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه