عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

1 ـ

در ماده 1) قبل از عبارت "‌صادر خواهد شد" و در ماده 3) بعد از عبارت "‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي" عبارت "‌با رعايت ماده 7) قانون" اضافه‌مي‌شود.


روابط تنقیحی