عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14992
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/3
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/21

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي رديف(3) بند "ه" تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 4556 مورخ 1375.5.9 وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش‌عالي و به استناد رديف (3) بند (ه) تبصره(29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي رديف (3) بند(ه) تبصره(29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .15527ت 16315ه مورخ 1374.12.28) به‌شرح زير اصلاح مي‌شودـ
‌عبارت، "‌كتب و مجلات علمي" بعد از عبارت "‌وسايل مصرفي" در رديف(1) ماده(2) اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه