عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14504
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/17
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت راه و ترابري][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان هواپيمايي كشوري]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/5/9

مصوبه شورايعالي اداري درخصوص ارتقاء سطح كارآيي دستگاههاي دولتي

شورايعالي اداري درشصت وهشتمين جلسه مورخ 9/5/75 بنا به پيشنهاد مشترک سازما ن اموراداري واستخدامي کشور و وزارت خانه هاي راه وترابري وفرهنگ وارشاد اسلامي دراجراي مصوبه شماره 135/دش مورخ 21/1/70 درجهت ارتقاء سطح کارآيي دستگاههاي دولتي وارائه خدمات به موقع وموثر وتسهيل وتسريع امور ارباب رجوع به منظبور اصلاح روش صدور مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي وايرانگردي وجهانگردي سياحتي وزيارتي)موارد ذيل را تصويب نمود:

صدور ،تمديد ،تعليق ولغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت ايرانگردي وجهانگردي ودفاتر خدمات مسافرت [...ادامه]

وزارتخانه هاي فرهنگ وارشاد اسلامي وراه وترابري « آيين نامه نظارت بر تاسيس وفعاليت [...ادامه]

وزارت خانه هاي راه وترابري سازمان هواپيمايي کشوري)وفرهنگ وارشاد اسلامي ترتيبي اتخاذ مينمايند [...ادامه]

وزارتخانه هاي راه وترابري سازمان هواپيمايي کشوري)وفرهنگ وارشاد اسلامي درجهت عدم تمرکز امور [...ادامه]

نحوه فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي وايرانگردي وجهانگردي حسب مورد توسيط وزارت خانه هاي [...ادامه]

وزارت خانه هاي راه وترابري سازمان هواپيمايي کشوري)وفرهنگ وارشاد اسلامي ضمن تديون مجموعه [...ادامه]

وزارت راه وترابري سازمان هواپيمايي کشوري)تمهيدات موردنياز جهت آموزش توجيهي وتخصصي مديران فني [...ادامه]

وزراي راه وترابري وفرهنگ وارشاد اسلامي مسئول اجراي اين مصوبه ميباشند ودبيرخانه شورايعالي اداري [...ادامه]

[امضاء] معاون رييس جمهور و دبيرشورايعالي اداريـ سيد محمد ميرمحمدي