عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14996
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/7
  • تعداد مواد:45
  • دستگاه مجری:[روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375

آيين نامه معاينه ومعافيت پزشکي مشمولان خدمت وظيفه عمومي