عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/1
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/1/1

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص خريد خودروي سواري و موتور سيكلت

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌به استناد تبصره 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.16 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ دو ميليارد و دويست و‌پنجاه ميليون 2.250.000.000) ريال بابت خريد يكصد دستگاه خودروي سواري پيكان و مبلغ يك ميليارد و پنج ميليون 1.005.000.000) ريال براي‌خريد 134 دستگاه موتورسيكلت هوندا 125 براي امور سازمانهاي بازرسي و نظارت بر قيمت توزيع كالا و خدمات و تعزيرات حكومتي از حسابهاي متمركز150 و 182 خزانه برداشت و به حساب نهاد رياست جمهوري پرداخت نمايد.


روابــــط صریـــــــــح