عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/20
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/31

‌اصلاح آيين‌نامه استخدام مستخدمين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 2183.11 مورخ 1373.2.20 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
‌قسمت آخر ماده 74) اصلاحي آيين‌نامه استخدام مستخدمين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .93030ت128 مورخ1366.2.23 ـ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
"‌مگر در مورد مشاغلي كه مورد نياز شركت باشد و در اين خصوص مستخدمين كه به علت غيبت طولاني اخراج شده‌اند براي يك بار با تصويب هيأت مديره و‌پس از احراز صلاحيت از طرف حراست داخلي شركت و طي موفقيت‌آميز مراحل استخدامي مي‌توانند به استخدام مجدد شركت درآيند."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه