عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14968
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/4
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/4/10

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 75.4.10 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به عنوان الحاقيه و‌اصلاحيه تصويب‌نامه شماره 10414 مورخ 74.8.24 ‌آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش كالاهاي قاچاق مكشوف موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي‌راجع به قاچاق كالا و ارز، مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص ملحت نظام) به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

1 ـ سازمان‌ها و شركت‌ها و اتحاديه‌هاي موضوع بند ‌و) ماده 1) مصوبه 10414 مورخ 74.8.24، وجوه [...ادامه]

2 ـ در صورت تعدد خريداران و انبارهاي كالا، دبيرخانه ستاد پشتيباني مبارزه با قاچاق كالا و ارز، [...ادامه]

3 ـ قيمت كالا عبارت است از ارزش سيف بر اساس قيمت ارز صادراتي ‌بر مبناي اعلام [...ادامه]

4 ـ صورت جلسات فروش پرونده‌هاي كالاهاي قاچاق در هر هفته با امضاء اكثريت اعضاء كميسيون‌ها قيمت‌گذاري و [...ادامه]

5 ـ دبيرخانه كميسيون‌هاي قيمت‌گذاري و نظارت بر فروش استانها به مسئوليت نماينده سازمان جمع‌آوري و فورش [...ادامه]

6 ـ اداره مأمور وصول عايدات دولت ‌گمرك جمهوري اسلامي ايران ـ شركت دخانيات ايران ـ شركت [...ادامه]

7 ـ اداره‌هاي مأمور وصول عايدات دولت بلافاصله پس از وصول جريمه از متهمين، و واريز وجوه مذكور [...ادامه]

8 ـ اداره كل خزانه بر اساس درخواست اداره‌هاي مأمور وصول عايدات دولت و پس از وصول [...ادامه]

9 ـ كليه صورتهاي تقسيم حق‌الكشف قاچاق بر اساس صورتجلسات بدوي كشف توسط سازمانهاي كاشف تنظيم تا [...ادامه]

10 ـ در اجراي احكام صادره از مراجع ذيصلاح قضايي وجوه قابل استرداد به صاحب كالا از [...ادامه]

11 ـ نظارت عاليه بر كار كميسيون مركزي از طريق نماينده نهاد رياست جمهوري و نظارت عاليه [...ادامه]

12 ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه كليه مقررات و آيين‌نامه‌ها و مواد مغاير ملغي مي‌باشد. [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح