عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14959
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/24
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/10

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي، تصويب نمود:
‌در بند 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ پس از عبارت "‌وزارت‌دادگستري" عبارت "‌وزارت كشاورزي براي ساختمان مورد نياز ستاد مركزي شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي" افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه