عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14957
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/21
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/6

تصويب نامه در خصوص ارسال فهرست كالا به وزارت بازرگاني

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 در اجراي بند(4) قسمت (‌و) تبصره( 29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور مقرر نمود:
1 ـ كليه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، شركتهاي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ ‌مصوب 1366 ـ كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، موظفند تا پايان تير ماه سال جاري، فهرست كالاهايي كه خريد و فروش داخلي، يا صادرات و‌واردات آنها، در برنامه فعاليتهاي تجاري سال 1375 آنها قرار دارد را با مشخص نمودن عامل آن در مقابل هر يك از اقلام، به وزارت بازرگاني ارسال كنند.
2 ـ وزارت بازرگاني موظف است ظرف مدت يك ماه از زمان اتمام مهلت فوق، نسبت به تهيه فهرست دستگاه‌هاي موضوع بند (1) فوق كه فعاليت تجاري آنها‌را مورد تأييد قرار داده است، با ذكر نوع كالا و عامل آن اقدام و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.


روابــــط صریـــــــــح