عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14956
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/20
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/6

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 5406.1.5.51 مورخ 1373.7.26 وزارت كشور و به استناد بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه‌سال 1375 كل كشور تصويب نمودـ
"‌معاونان فرمانداران، شهرداران، بخشداران و رؤساي ادارات" به مقامات و رده‌هاي موضوع ماده 4) آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه سال1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .21465ت 16394 ه مورخ 1375.2.3 ـ اضافه مي‌شوند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه