عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14956
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/6

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1030ه.ب مورخ 1374.8.21) تصويب‌نمود:
‌ماده (9) تصويب‌نامه شماره .6226ت 15380 ه مورخ 1374.5.21 به شرح زير تغيير مي‌يابد:


روابط زیرمجموعه