عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14946
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه قانون فوق داراي 42 ماده و پيوست 2 داراي 23 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/3/6

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي