عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي بازرگان به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.4366 مورخ 1375.6.5 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و تبصره‌هاي الحاقي به آن و به استناد ماده (13) قانون ياد شدهـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
‌روستاي بازرگان تابع بخش مركزي شهرستان ماكو به شهر تبديل شده و به عنوان شهر بازرگان شناخته شود.