عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14951
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي قلعه نو روداب به شهر روداب

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12783 مورخ 1374.11.30 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره‌هاي الحاقي به آن و به استناد ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي قلعه نور و داب مركز پخش روداب تابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر روداب شناخته شود.