عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • تعداد مواد:28
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/28

‌اساسنامه شركت دولتي پست بانك

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.4598 مورخ 1374.9.14 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره 3) ماده‌واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك ـ مصوب 1374 ـ اساسنامه شركت دولتي پست بانك را تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح