عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 19 ـ

امين اسنادـ
‌دبير كل سازمان ملل متحد امين اسناد كنوانسيون و پروتكل‌هايي است كه طبق ماده 17) تصويب مي‌شوند.