عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

آموزش، تربيت، آگاهي‌هاي عموميـ
‌اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب جزء خ)، بند 1) ماده 4) اقدام به موارد زير خواهند نمودـ
‌الف ـ ترغيب و تسهيل موارد زير در سطح ملي و در صورت اقتضاء در سطح منطقه‌اي يا ناحيه‌اي طبق قوانين و مقررات ملي و در چارچوب‌ظرفيت‌هاي مربوطهـ
1 ـ توسعه و اجراي برنامه‌هايي براي آموزش و آگاهي به عموم در مورد تعميرات آب و هوا و اثرات آن.
2 ـ دسترسي عمومي به اطلاعات در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن.
3 ـ شركت عموم مردم در مقابله با تغييرات آب و هوا و اثرات آن و توسعه واكنش‌هاي مناسب.
4 ـ آموزش پرسنل علمي، فني و مديريتي.
ب ـ همكاري و ترويج در سطح بين‌المللي و در صورت نياز توسط هيأت‌هاي موجود در موردـ
1 ـ توسعه و تبادل برنامه‌هاي تهيه شده براي آموزش و آگاهي عموم در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن.
2 ـ توسعه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي شامل تقويت سازمان‌هاي ملي و تبادل يا اعزام پرسنل براي تربيت كارشناسان در اين زمينه مخصوصاً‌براي كشورهاي در حال توسعه.