عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3ـ

اصولـ
‌اعضاـ كنوانسيون در فعاليت‌هاي خود براي دستيابي به اهداف كنوانسيون و اجراي مفاد آن از جمله توسط موارد زير مورد راهنمايي قرار خواهند گرفتـ
1ـ اعضاء مي‌بايست سيستم آب و هوا را به نفع نسل‌هاي فعلي و آتي بشر بر مبناي تساوي و بر طبق مسئوليت‌هاي مشترك ولي متفاوت و قابليت‌هاي‌خود مورد حمايت قرار دهند. بنابراين كشورهاي پيشرفته مي‌بايست پيشرو مبارزه با تغييرات آب و هوا و اثرات سوء آن باشند.
2ـ نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه به ويژه آن‌هايي كه در مقابل اثرات سوء تغييرات آب و هوا آسيب‌پذير مي‌باشند و مخصوصاً‌كشورهاي در حال توسعه‌اي كه توسط اين كنوانسيون تحت بار مسئوليت غير عادي يا نامتناسب قرار مي‌گيرند مي‌بايست مورد توجه كامل قرار گيرند.
3ـ اعضاء كنوانسيون مي‌بايست اقدامات پيشگيرانه‌اي جهت پيش‌بيني، جلوگيري يا به حداقل رساندن دلائل تغييرات آب و هوا و كاهش اثرات سوء آن‌را به كار گيرند. در مواردي كه احتمال بروز آسيب‌هاي جدي يا برگشت ناپذير وجود داشته باشد نمي‌بايست از فقدان قطعيت علمي به عنوان دليلي براي‌به تعويض انداختن اين گونه اقدامات استفاده نمود و اين نكته را بايد در نظر داشت كه سياست‌ها و اقداماتي كه در رابطه با تغييرات آب و هوا وجود‌دارند مي‌بايست از لحاظ مالي قابل توجيه باشند تا منافع جهاني را با حداقل هزينه ممكن تضمين نمايند. براي دستيابي به اين امر، اين گونه سياست‌ها و‌اقدامات مي‌بايست زمينه‌هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي را در نظر گرفته و به صورت جامع بوده و تمامي منابع و حفره‌ها و مخازن مربوطه گازهاي‌گلخانه‌اي و تنظيم آن‌ها را پوشش داده و تمامي بخش‌هاي اقتصادي را در برگيرند. تلاش‌ها جهت رويارويي با تغييرات آب و هوايي مي‌توانند به صورت‌همكاري بين اعضاء ذينفع انجام پذيرند.
4 ـ اعضاء محق بوده و بايد توسعه مداوم را تشويق نمايند. سياست‌ها و اقدامات به منظور حفاظت از سيستم آب و هوا در مقابل تغييرات ناشي از‌فعاليت‌هاي بشر مي‌بايست متناسب با شرايط خاص هر عضو بوده و هماهنگ با برنامه‌هاي توسعه ملي باشند و اين نكته را در نظر گيرند كه توسعه‌اقتصادي براي به كارگيري سياست‌هاي مقابله با تغييرات آب و هوا امري ضروري مي‌باشد.
5 ـ اعضاء مي‌بايست براي ايجاد يك سيستم باز اقتصادي بين‌المللي كه منجر به رشد اقتصاد پايدار و توسعه در تمامي اعضاء مخصوصاً كشورهاي در‌حال توسعه گرديده و بتواند با مشكلات تغييرات آب و هوا بهتر روبرو شود همكاري نمايند. اقداماتي كه براي مبارزه با تغييرات آب و هوا معمول‌مي‌گردد، منجمله اقدامات يكجانبه نبايد در تجارت بين‌المللي باعث ايجاد ابزار تعيين غير قابل توجيه يا عمدي يا محدوديت‌هاي پنهان گردد.