عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1ـ

تعاريف ـ
‌در اين كنوانسيونـ
1ـ "‌اثرات سوء تغييرات آب و هوا" به معني تغييرات محيط فيزيكي يا زندگي گياهي و جانوري ناشي از تغييرات آب و هوا داراي اثرات زيان‌آور بر‌تركيب جهندگي يا بهره‌وري اكوسيستم‌هاي طبيعي يا تحت كنترل يا بر عملكرد سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا سلامت و رفاه بشر مي‌باشد.
2ـ "‌تغيير آب و هوا" به معني تغييري در آب و هواست كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ناشي از فعاليت‌هاي بشري است كه باعث متغيير نمودن‌تركيب جو جهان شده و جدا از تغييرات طبيعي آب و هواست كه در دوره‌هاي زماني مختلف پديد مي‌آيد.
3ـ "‌سيستم آب و هوا" به مجموعه آتمسفر، هيدروسفر، بيوسفر و ژئوسفر و تداخل آن‌ها اطلاق مي‌شود.
4ـ "‌گازهاي منتشره" به معني آزاد نمودن گازهاي گلخانه‌اي يا مواد متشكله آن‌ها به آتمسفر در يك ناحيه معين و دوره زماني خاص مي‌باشد.
5ـ "‌گازهاي گلخانه‌اي" به معني آن قسمت از اجزاء گازي آتمسفر است كه طبيعي و ناشي از فعاليت بشر بوده و تششع مادون قرمز را جذب نموده و‌دوباره منتشر مي‌نمايند.
6ـ "‌سازمان منطقه‌اي همبستگي اقتصادي" به معني سازماني است كه توسط كشورهاي حاكم بر يك منطقه تأسيس شده و داراي حق تصميم‌گيري در‌مورد مواد اين كنوانسيون يا پروتكل‌هاي آن بوده و بر مبناي اساسنامه خود داراي مجوز امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق به اسناد مربوطه‌مي‌باشد.
7 ـ "‌مخزن" به معني قسمت يا قسمت‌هايي از سيستم آب و هوايي است كه گاز گلخانه‌اي يا مواد متشكله آن را انبار مي‌نمايد.
8ـ "‌حفره" به معني هر روند يا فعاليتي است كه يك گاز گلخانه‌اي، يا مايع گاز شده يا مواد متشكله گاز گلخانه‌اي را از آتمسفر بيرون مي‌برد.
9ـ "‌منبع" به معني هر روند يا فعاليتي است كه يك گاز گلخانه‌اي، مايع گاز شده يا مواد متشكله گاز گلخانه‌اي را وارد آتمسفر مي‌نمايد.