عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/12
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
  • یادداشت:نظام نامه ضميمه داراي 34 ماده است.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/23

تصويب نامه راجع به نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1442 ـ 5557.5 ـ 102 مورخ 1374.10.19 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
‌نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور كه از اين پس به اختصار "‌نظام" ناميده مي‌شود، با رعايت موارد زير به شرح پيوست به اجرا گذاشته شود:
1 ـ با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، بانكها و تشكلهاي‌صنفي ـ تخصصي، ظرف مدت يك سال اقدامات زير براي تحقق اصول نظام فني و اجراي طرح‌هاي عمراني كشور به عمل آيد. تشخيص واحدهايي كه‌همكاري آنان مورد نياز است با سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
‌الف ـ تهيه پيش‌نويس لوايح مورد نياز و پيشنهاد آن به هيأت وزيران براي تصويب و ارايه به مجلس شوراي اسلامي.
ب ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام و پيشنهاد آن براي تصويب به هيأت وزيران يا ديگر مراجع ذي‌ربط. جـ تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم در قالب مقررات موضوع بندهاي "‌الف" و "ب".
2 ـ تمام دستگاه‌هاي اجرايي، شوراهاي تخصصي و ديگر مراجع مربوط، تا تصويب و ابلاغ ضوابط ياد شده، اقدامها و تصميم‌هاي مربوط به انجام مطالعات‌مورد نياز طرح‌هاي تحقيقاتي، بنيادي، منطقه‌اي و جامع‌بخشي و نيز تهيه و اجراي طرح‌هاي خورد را با رعايت مقررت، قوانين، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي‌موجود به عمل آورند.
3 ـ با توجه به ضرورت شمول عام نظام فني و اجرايي كشور، سازمان برنامه و بودجه مكلف است لايحه تسري نظام مذكور به كليه سازمانها، مؤسسات و‌شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، از جمله شهرداريها و بانكها و نيز سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است را تهيه و براي طرح در‌هيأت وزيران ارايه نمايد.
4 ـ اين تصويب‌نامه جايگزين مصوبه شماره .7250ت166 ه مورخ 1367.3.17 هيأت وزيران مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح