عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14948
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/10
  • دستگاه مجری:[وزارت نفت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/16

تصويب نامه در مورد ‌افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 470 ـ 17.8 مورخ 1375.2.22 وزارت نفت و تأييد مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران و به‌استناد ماده( 4) اساسنامه قانوني شركت ياد شده ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
‌سرمايه شركت ملي گاز ايران از مبلغ 25.5 ميليارد ريال(255 هزار سهم يكصد هزار ريالي) به 760 ميليارد ريال(76 هزار سهم ده ميليون ريالي) افزايش مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح