عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه راجع به ‌تبديل روستاي بخشايش به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.12605 مورخ 1373.12.14 وزارت كشور در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 ـ و ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي بخشايش از توابع بخش مركزي شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر بخشايش شناخته شود.